Nuus

 

Belangrike bywerking van wetgewing oor lenings aan trusts

Nuus >>

Voorgestelde wetgewing wat die belastingbehandeling raak van lenings wat aan trusts gemaak is, gaan waarskynlik aansienlike implikasies vir jou boedelplanning inhou, veral as daar ’n trust ter sprake is. Lees hier oor wat jy moet weet van die wysigings wat voorgestel word vir artikel 7C van die Inkomstebelastingwet.

Artikel 7C van die Inkomstebelastingwet van 1962 handel oor lenings en voorskotte of krediete wat aan ’n trust toegestaan is, spesifiek lenings wat rentevry is of waar rente teen ’n koers onder die amptelike rentekoers gehef word (tans 7,75%). Na die nasionale begrotingsrede vir 2017 is die Konsep-wysigingswetsontwerp op Belastingwette, 2017 op 19 Julie 2017 uitgereik met wysigings aan artikel 7C.

WAT ARTIKEL 7C TANS BEHELS

Artikel 7C geld vir alle lenings wat deur ’n natuurlike persoon aan ’n trust verskaf word asook lenings wat op versoek van ’n natuurlike persoon deur ’n maatskappy aan ’n trust gemaak word. As die lener ’n lening bied wat rentevry is of ’n lening teen ’n rentekoers wat laer is as die amptelike rentekoers (7,75%), word dit vir belastingdoeleindes as ’n skenking geag. Die natuurlike persoon sal dan skenkersbelasting teen ’n koers van 20% moet betaal.

VERANDERINGE VOORGESTEL DEUR DIE KONSEPWETSONTWERP  

Die doel van die wysigings aan artikel 7C is om te verhoed dat belastingbetalers die behoorlike toepassing van artikel 7C ontduik.

  • ’n Voorbeeld hiervan is waar ’n lening gemaak word aan ’n maatskappy wat deur ’n trust besit word, eerder as om die lening regstreeks aan die trust te maak. In die toekoms sal artikel 7C ook geld waar ’n rentevrye lening of lening teen ’n lae rentekoers deur ’n natuurlike persoon gemaak word, of op versoek van ’n natuurlike persoon, deur ’n maatskappy aan ’n maatskappy wat bande met die trust het. Dit kom gewoonlik voor waar die trust die aandele in die maatskappy besit. 
  • Nog ’n voorbeeld is waar ’n natuurlike persoon ’n lening aan ’n trust maak, of waar ’n maatskappy op versoek van ’n natuurlike persoon ’n lening aan ’n trust maak, en die leningseis na ’n ander natuurlike persoon oorgedra word, wat die ontvanger van die lening is. In hierdie gevalle is die ontvanger van die lening dikwels ’n huidige of toekomstige begunstigde van die trust.
    Daar word dus voorgestel dat die natuurlike persoon wat ’n eis verwerf ten opsigte van ’n lening wat aan ’n trust of aan ’n maatskappy gemaak is, deur of op versoek van ’n natuurlike persoon, geag sal wees as om die lening te verskaf het op die datum wat hy/sy die eis verwerf het. As die lening rentevry is of teen ’n laer rentekoers as die amptelike koers, sal die skenking so geag belasbaar wees in die hande van die ontvanger van die lening teen ’n skenkersbelastingkoers van 20%.
  • Die konsepwetgewing verleen egter erkenning daaraan dat trusts dikwels om geldige redes gebruik word, en nie altyd net om die behoorlike toepassing van artikel 7C te vermy nie. So byvoorbeeld geld die skenking so geag in artikel 7C nie vir lenings wat gemaak word aan spesiale trusts wat uitsluitlik gestremde persone bevoordeel, lenings aan trusts wat openbarevoordeelorganisasies is, lenings aan gevestigde of oorgangstrusts, en lenings wat gebruik word om die aanskaffing van die lener se primêre woning te finansier nie.

WAT GEBEUR NOU?

Met die voorgestelde wysigings aan artikel 7C van die Inkomstebelastingwet moet jy die struktuur van jou boedelbeplanning deeglik hersien, veral as daar ’n trust ter sprake is. Kontak HGG Trust vandag nog by (021) 851 2778 vir kundige advies en hulp.

Inhoud en ontwerp deur ICSC | Terug na bo