HGG Trust

HGG Trust, met sy fidusiêre praktisyns as lede van die Fidusiêre Instituut van Suid-Afrika (FISA), bied gespesialiseerde trustdienste wat die volgende insluit:

Trusts

HGG Trust kan help met die oprig en registrasie van inter vivos-trusts. Wanneer HGG Trust as die onverbonde trustee van 'n trust optree, sal ons met die samewerking van die ander trustees sorg vir die statutêre nakoming en die administratiewe aspekte wat die bestuur van 'n trust inhou.

Testamente

Een van die belangrikste dokumente wat jy teken, is 'n testament. Daarom is dit uiters belangrik dat dit deur ervare kundiges opgestel word sodat jy die gemoedsrus kan hê dat jou geliefdes en afhanklikes versorg sal wees wanneer jy nie meer daar is nie. Maar bowenal wil jy verseker wees daarvan dat jou laaste wense uitvoerbaar is en dat jou testament aan al die geldigheidsvereistes soos voorgeskryf in die Wet op Testamente sal voldoen.

Boedelbereddering

Wat betref die bereddering van jou boedel, bied HGG Trust professionele en ervare dienste om jou boedel te administreer en beredder en dit uiteindelik so spoedig as moontlik af te handel. Die beredderingsproses van bestorwe boedels word voorgeskryf in die Boedelwet asook in regulasies wat kragtens hierdie Wet uitgevaardig is. Hendrik Gerryts tree as eksekuteur of die gevolmagtide verteenwoordiger van jou boedel op en sorg dat die boedelbates verseker bly.

Boedelbeplanning

Voordat 'n testament opgestel of 'n trust opgerig word, is dit aangewese om behoorlike boedelbeplanning te doen. Hierdeur kan vasgestel word of jou boedel 'n kontanttekort sal hê. Binne die HGG Finansiële Groep bied filiaalmaatskappye, soos HGG Welvaart, beleggingsadvies wat so 'n leemte kan oorbrug.

Registrasie van nuwe besigheid en sekretariële dienste

Ons kan jou met die volgende dienste help:

  • Registrasie van maatskappye en trusts en wysigings aan beslote korporasies;
  • Opstel van vennootskaps- en aandeelhouersooreenkomste, asook samewerkingsooreenkomste;
  • Indiening van finansiële jaarverslae; en
  • Opstel van maatskappystatute asook sekretariële werk, soos notules neem en verslae skryf

Vir nog inligting oor ons sekretariële dienste, skakel Karin de Gouveia.

Ons span

Direkteure

Hendrik Gerryts
Hoof- uitvoerende beampte
Linda van Greuning
 

Fidusiêre spesialis

Elsa van der Westhuysen
 

Senior boedel- en trustbeampte

Valma Kruger